1921 – 1930

Op dinsdag 17 mei 1921 werd door enige sportliefhebbers, die het nut van gymnastiek voor lichaam en geest inzagen, een vergadering uitgeschreven in hotel Koenderink.

Op deze vergadering waren ongeveer een 30-tal belangstellenden aanwezig. Op verzoek hiervan nam de heer G. Muller de leiding van deze vergadering op zich. Hij en ook de heer Jaap Hoevenberg uit Almelo, welke zich bereid had verklaard de voorlopig te houden oefeningen te leiden, wezen de aanwezigen op het nut van een vereniging voor het beoefenen van gymnastiek.

Men wees de aanwezigen erop, dat men het niet als een pretje moest gaan beschouwen, maar zich met ernst op de zaak moest toeleggen, zo men iets bereiken wilde. Alle aanwezigen bleken genegen te zijn lid te worden van een op te richten vereniging.

Na enige discussie kwam men tot oprichting van de gymnastiekvereniging D.O.S. of te wel “Door Oefening Sterk”. Staande de vergadering werd een voorlopig bestuur benoemd bestaande uit de heren:

 • G. Muller voorzitter
 • A. Oostdijk secretaris
 • J. Rolleman penningmeester
 • J. Tijhof commissaris

De contributie werd vastgesteld op FL 0.50 cent per maand. De voorzitter sprak de wens uit, dat de nieuwe vereniging tot groei en bloei mocht komen. Aldus de vermelding uit het bewaard gebleven notulenboek.

Op 12 oktober 1921 vindt de eerste algemene ledenvergadering plaats, er waren 23 leden aanwezig. Toen vond de definitieve bestuursverkiezing plaats. De 4 reeds zitting hebbende personen werden bij acclamatie herbenoemd en bij stemming hieraan toegevoegd werden de heren:

 • J. Dommerholt
 • E.H. Boddé
 • J. Poortman

In februari 1922 werd de eerste winteruitvoering gehouden. De gemaakte onkosten gaven toen wel een heel ander beeld dan nu. De totale onkosten werden toen geraamd op FL 94.00, alles inbegrepen.

Op 1 januari 1924 trad D.O.S. toe als lid van het toenmalige K.N.G.V. en werd zodoende automatisch lid van de Twentse Turn Kring, de TTK. In mei 1924 werd op grootse wijze een turndag georganiseerd. Verschillende comités en commissies werden hiervoor gevormd. Twee muziekkorpsen zorgden op het terrein voor de muziek.

In mei 1926 werd het eerste lustrum gevierd. Ter gelegenheid hiervan kreeg de vereniging het thans nog bestaande vaandel aangeboden door de burgers van Rijssen, als sympathiebetuiging en huldeblijk van het eerste lustrum.

Op de jaarvergadering van 23 april 1930 bedankte de heer A. Oostdijk, hij was sedert de oprichting secretaris, als blijk van waardering werd hij als erelid benoemd. In zijn plaats werd als secretaris aangewezen de heer J. Waanders.

Op 7 februari 1927 vond de oprichting plaats van de eerste damesafdeling. Een 19-tal dames gaven zich direct op als lid, voorwaar in die tijd een mooi begin. Toch kon deze damesafdeling niet zonder onderbreking in leven blijven, want in 1929 werd zij alweer opgeheven.

Op de jaarvergadering van 23 april 1930 bedankte de heer A. Oostdijk, hij
was sedert de oprichting secretaris, als blijk van waardering werd hij als erelid benoemd. In zijn plaats werd als secretaris aangewezen de heer J. Waanders. Ook de heer Jaap Hoevenberg gaf te kennen, te moeten bedanken, als nieuwe leider werd zijn broer de heer Jan Hoevenberg uit Almelo benoemd.

1931 – 1940

In 1931 werd er een Foto gemaakt ter ere van het 10 jarige bestaan, de gehele vereniging was van de partij. Sommige namen leven nog steeds voort.

In 1932 werd wederom een damesafdeling opgericht, welke afdeling heden ten dage nog bestaat.

In 1938 werd er een openlucht demonstratie gegeven in de tuin van het park, ’s avonds werd afgesloten met een bal in de zaal van het parkgebouw.

1938 Volkspark.

1941 – 1950

In 1941 werd de heer J.A. Voortman als leider benoemd, direct na zijn benoeming nam het ledenaantal sterk toe.

Eind 1943 werd de vereniging tijdelijk ontbonden, omdat het bestuur unaniem weigerde lid te worden van de door de bezetting verplicht gestelde cultuurkamer.
Op maandag 10 juli 1945, dus direct na de bevrijding, vond de eerste algemene vergadering weer plaats en vanaf die datum werd de vereniging weer op oude voet voortgezet.

In 1946 bestond D.O.S. al 25 jaar en werd er een groepsfoto gemaakt van alle leden. En werd de heer Joh. Jansen uit Enschede met de leiding belast, in deze tijd ging de heren en damesgroep onder leiding van de heer Joh. Jansen demonstraties geven op het Sanatorium te Hellendoorn om mensen met TB een avondje te vermaken.

Eveneens in 1946 bedankte de heer J. Waanders als secretaris en werd als erelid van de vereniging benoemd.

1951 – 1960

Met Pinksteren 1951 werd in samenwerking met de TTK een grote bondsdag georganiseerd, waaraan door ongeveer 1500 gymnasten werd deelgenomen, waaronder ook het dames- en herenkorps van de TTK, tevens deed aan dit festijn de damesgroep van de heer J. Ehrenhard mee met een vrije oefening, de voorloper van de huidige Jazz ?? (die bestond in die tijd nog niet).

In augustus 1952 kwam er voor het eerst een clubblad uit, dat toen mededelingsblad der Gymnastiek-vereniging D.O.S. heette, de drijvende veer achter dit blad was de heer J. Ehrenhard die ten tijde niet alleen Penningmeester van de vereniging, maar tevens leider van diverse groepen was.

Met Pinksteren 1956 vierde onze vereniging haar 35 jarige bestaan, dit werd gevierd met een receptie in hotel Koenderink. Aldaar nam de heer G. Muller als voorzitter afscheid, 35 jaar lang, vanaf de oprichting had hij deze functie bekleed. Hij gaf de voorzittershamer over aan de heer F.F. Zoomer. De heer Muller ontvangt bij zijn afscheid een diploma van verdienste van het K.N.G.V. en werd als erevoorzitter van D.O.S. benoemd.

In 1960 werd er door D.O.S. serieus mee gewandeld met de jaarlijkse avondvierdaagse.

1961 – 1970

In 1961 vierde de vereniging haar 40-jarig bestaan en dat werd op grootse wijze gevierd, door middel van een demonstratie in het parkgebouw ’s avonds.

En ’s middags een openluchtshow in het volkspark. Medewerking hieraan werd verleend door gymnastiekvereniging D.O.S. uit Amsterdam en vele landelijke kampioenen. Ten tijde van deze viering telde onze vereniging ruim 250 leden en maakte een bloeiperiode door.

Het bestuur bestond uit:

 • F.F. Zoomer Voorzitter.
 • W. Wolterink Secretaris
 • J. Ehrenhard Penningmeester
 • B. Janssen Com. Mat.
 • Mevr. Brinkman-Bakker lid
 • Mej. G. Bakker lid
 • H. Roosink lid

En in die tijd waren er twee leiders namelijk:

 • De heer Joh. Jansen
 • Mej. H. Mulder

Eveneens in 1961 was er geen mededelingsblad meer maar was er inmiddels een heus verenigingsblad met de naam CLUB-ORGAAN

Met een redactie bestaande uit:

 • G.W. Webbink
 • Mej. I. Zoomer

Op 3 juni 1963 (2e pinksterdag) gaf gymnastiekvereniging D.O.S. een tuindemonstratie in het volkspark, met medewerking van de eerste Nederlandse trampolineschool, grote namen kwamen voorbij zoals: Emmy Bagehuis en Tom Cleton, na afloop was er een openluchtbioscoop.

Op 18 mei 1964 (2e pinksterdag) gaf D.O.S. opnieuw een tuindemonstratie in het volkspark, ook deze keer werd de demonstratie afgesloten met een openluchtbioscoop (met de Dikke en de Dunne).

Op 7 juni 1965 (2e pinksterdag) gaf D.O.S. wederom een tuindemonstratie en wegens groot succes ter afsluiting een openluchtbioscoop met een wild west film, de entree was voor volwassenen Fl.1,50 en voor kinderen Fl. 0,50.

April 1967 werd de trampolineafdeling opgericht, de eerste leider hiervoor was de heer J. van Beek, dit werd gevierd met een demonstratie, gegeven door de groep van Tom Cleton uit Apeldoorn die wij al eerder mochten ontvangen.

Met ingang van 28 dec. 1967 zijn de statuten van D.O.S. bij koninklijk besluit goedgekeurd.

In 1968 is de heer H. Roosink als erelid benoemd, D.O.S. heeft in totaal nu 4 ereleden.

 • A. Oostdijk
 • J. Waanders
 • J.A. Voortman
 • H. Roosink

In oktober 1969 werd er een mijlpaal bereikt, toen werd het 400ste lid van de vereniging ingeschreven. De gelukkige Mej. Dokters werd door de voorzitter de heer Zoomer gehuldigd met een attentie.

1971 – 1980

Omstreeks mei 1971 was er groot feest voor D.O.S., de vereniging was inmiddels een halve eeuw oud en hier moest niet ongemerkt aan voorbij gegaan worden.

Dit gouden jubileum werd gevierd met een receptie, hierbij werden trouwe leden gehuldigd:

 • De heer J. Ehrenhard, 25 jaar penningmeester en 35 jaar lid van D.O.S.,
 • De heer B. Janssen, 22 jaar bestuurslid en 40 jaar lid van de vereniging,
 • De heer W. Wolterink, 15 jaar secretaris en 28 jaar lid van D.O.S.
 • De heer F.F. Zoomer, 15 jaar voorzitter en 20 jaar lid van de vereniging.

Deze werden onderscheiden met een gouden bondsspeld van de K.N.G.V.

Later dit zelfde jaar werd er een jubileumuitvoering gehouden eveneens in het parkgebouw.

In het jaar 1975 stond D.O.S. in de schijnwerpers doordat zij haar medewerking verleende aan een toer van Grote Russische keurturnsters, dit werd massaal bezocht in de Reggehal.

1981 – 1990

In 1981 is er weer gelegenheid voor een feestje, D.O.S. viert haar 60ste verjaardag, hiervoor is er onder andere een opentuin demonstratie in het park,

In maart van dit jaar werd de Jazz opgericht en is een officiële discipline van D.O.S.
Op 13 Mei 1985, zijn de heer B.J. Janssen en de heer J. Ehrenhard tot erelid benoemd.

In 1986 jubileerde D.O.S., de vereniging was 65 jaar jong en volgens de media nog lang niet toe aan pensioen, ter ere hiervan werd een uitvoering gegeven in het parkgebouw, ook werd er een demogyada (demonstratie gymnastiek, jazzdans) gegeven in de Reggehal. Later in dit jaar kwam er een Jazzdans uitvoering waar D.O.S. haar nieuwe discipline aan het publiek liet zien, de jazzdans.

November 1989 wederom een Jazzdans uitvoering deze keer in het teken van de Blues Brothers, een thema waar de media vol lof over was.

In 1990 zijn de heer G.W. Webbink en de heer B.J. Janssen uit het bestuur getreden en de heer G.W. Webbink werd als erelid benoemd. Welkom in het bestuur worden geheten Mevr. J. Reefman en Mevr. I. Korte. Mevr. G. van de Berg trad af als secretaris maar bleef wel aan als bestuurslid.

1991 – 2000

In 1991 werd Mevr. G. van de Berg tot erelid benoemd.

In 1992 werd en een uitvoering gehouden met als thema circus. Ook deze keer werd het thema als goede keuze beschouwd en werd de uitvoering druk bezocht.

In maart 1992 is de eerste uitgave van “De Sprong” een nieuwe naam voor een clubblad in een nieuw formaat, met een nieuw logo.

In de maand mei 1993 werden de leden van de selectie door rijwielspecialist Bloemendal volledig in het nieuw gestoken.

In juli 1995 stond de Acro van D.O.S. in de belangstelling, 11 leden en 2
begeleiders waren namelijk vertrokken naar Berlijn om mee te doen aan de Wereldgymnastrada.

Mei 1996 is een jubilerend jaar voor de vereniging, D.O.S. bestaat nu 75 jaar, het leden aantal ligt op dit moment rond de 350, maar de leiding is
enthousiast over hun pupillen, en het ledenaantal heeft weer een stijgende lijn.

2001 – 2010

In de maand december 2003 werd een uitvoering gehouden in de Reggehal, het thema was Winter.De mensen trotseerden het barre weer en stonden lange tijd in de hevige regen om binnen te kunnen komen, volgens de reacties was het zeker de moeite waard.

In oktober 2004 mocht D.O.S. haar 500ste lid ontvangen, Mirthe Schooten de gelukkige ontving uit handen van een van de bestuursleden een Jazzpakje en een jaar lang gratis lidmaatschap.

Op 20 november 2004 werd het tweejaarlijkse clubkampioenschap georganiseerd, hiervoor was veel belangstelling, veel deelnemers, wederom een geslaagd evenement.

Op 21 februari 2005 werden er op de algemene ledenvergadering twee bijzondere onderscheidingen uitgereikt. Mw. G. v/d Berg kreeg een speldje ter ere van haar 40 jaar lidmaatschap, Dhr. J. Ehrenhard een tinnen bord met opschrift ter ere van zijn 70 jaar lidmaatschap.

Op 6 september 2005 werd de bekerkast onthuld door Mw. G. v/d Berg in sporthal De Stroekeld, zodat de bekers van D.O.S. gezamelijk een vaste plek kregen, naast de vaandelkast.

Op 17 december 2005 werd een uit voering gehouden in de Reggehal, met het verschil met voorgaande jaren dat het opgedeeld werd in een middag en een avond programma, dit doordat de vereniging rond de 550 leden telt. Het Thema was Musicals en zowel het middag als avondprogramma was volledig uitverkocht.

Op woensdag 17 mei 2006 werd er even stilgestaan bij het moment dan de vereniging op deze dag precies 85 jaar jong was.

Op woensdag 20 december 2006 werd gymjuf Sieuwke door haar leerlingen in het zonnetje gezet i.v.m. haar 50ste verjaardag.