Om een ieder gelijk tegemoet te treden heeft de vereniging een aantal (gedrag)regels opgesteld. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich daaraan houdt. Een benadeeld lid kan te allen tijde zijn/haar ongenoegen over de regels of mede-clubleden kenbaar maken aan het bestuur.

Van ieder lid wordt verwacht dat:

 • hij/zij zich bewust is van het uitgangspunt dat DOS Rijssen een vereniging is van alle leden, die daar ook verantwoordelijkheid voor wil dragen met alle rechten en plichten van dien;
 • hij/zij zich houdt aan de maatschappelijk geldende normen van goed fatsoen in de sporthal of sportzaal;
 • hij/zij zich houdt aan de regels voor sportief gedrag.

Bij het niet naleven van de gedragscode zoals bovengemeld zal het bestuur de leden hierop aanspreken.

Bij herhaaldelijk geconstateerde overtredingen behoudt het bestuur zich het recht voor passende maatregelen te treffen.

Daarnaast zijn er nog een aantal regels die gelden tijdens de training!

 1. Gedurende de trainingen, maar ook ervoor en erna, gelden de algemene omgangsvormen;
 2. Afhankelijk van de tijd en locatie waar de les plaatsvindt, zal er materiaal opgebouwd worden en/of opgeruimd worden. Van de sporters wordt verwacht dat zij desgewenst meehelpen;
 3. Voor, tijdens en na de lessen mogen alleen de sporters en de (hulp)train(st)ers de werkvloer betreden;
 4. Van aanwezige ouders wordt verwacht dat zij uiterlijk 5 minuten na aanvang van de les de zaal verlaten en niet eerder dan 5 minuten voor het einde van de les de zaal betreden;
 5. Indien een sporter een keer niet kan deelnemen aan de les, wordt het op prijs gesteld dat dit wordt doorgegeven aan de betreffende train(st)er (zie de kolom “contact”);
 6. Tijdens de basisschoolvakanties vinden er geen lessen plaats (zie de kolom “vakanties” onderaan deze site);
 7. Tijdens feestdagen zijn er geen lessen, tenzij anders is aangegeven door de train(st)ers;
 8. Sieraden zijn niet toegestaan (i.v.m. de veiligheid);
 9. Van (sport)activiteiten en overige evenementen, anders dan de reguliere lessen, worden sporters en ouders/verzorger per brief/email op de hoogte gebracht. Deze worden verspreidt door de train(st)ers tijdens de les.